Информация за провеждане на конкурса

Министерството на туризма (МТ) обявява провеждането на годишни награди за различните участници в туристическата индустрия.

Целта на конкурса е да насърчи развитието на българския туризъм, чрез:

 • Популяризиране на туристическите обекти и дестинации;
 • Повишаване на конкуренцията в туризма и качеството на туристическата услуга;
 • Подпомагане на преодоляването на сезонността в туризма, чрез стимулиране на специализирани, устойчиви видове туризъм;
 • Стимулиране на въвеждането на иновативни практики в индустрията, с цел постигане на по-висока ефективност и ефикасност в предлагането на туристическите услуги;
 • Стимулиране на всички заинтересовани страни към активно участие в предоставянето и подобряването на туристическите услуги.

За целите на събитието са обособени 9 категории, в които участниците ще се номинират, критерии за оценка във всяка от съответните категории както и набор от количествени и качествени показатели и измерители, по които ще се изготви оценката. Всеки от елементите на оценката е съобразен с:

 • Мисията и визията на МТ за развитие на туризма;
 • Заложените стратегически цели и приоритети за развитие на бранша;
 • Спецификите на туристическия пазар в България;
 • Глобалните и регионалните тенденции в туристическия сектор;
 • Принципите и ценностите, заложени в Световния кодекс на етиката в туризма.

Конкурсът ще се проведе в три групи категории, като за всяка група е предвиден различен процес и методика на оценка.

1. Професионални категории:

 • Туристическа атракция/ обект/ събитие;
 • Специализиран туризъм;
 • Туристическа дестинация;
 • Иновации (иновативно туристическо преживяване, услуга, продукт).

2. Художествени категории:

 • Журналистически материал на тема туризъм в България за 2023 г. в печатна медия;
 • Журналистически материал на тема туризъм в България за 2023 г. в телевизия;
 • Журналистически материал на тема туризъм в България за 2023 г. в онлайн медия;
 • Публикация на тема туризъм в България за 2023 г. в интернет блог.

3. Изборът на българите.

Всеки потребител може да номинира веднъж от свой имейл адрес един от публикуваните обекти на страницата на конкурса. Ако най-предпочитаният обект не е сред посочените от организаторите туристически обекти, потребителите могат да номинират в свободен текст произволно избран обект. Всеки от обектите, който събере минимум 10 гласа, автоматично се включва като един от посочените в  платформата и се съревновава на равно с всички останали

Етапи на конкурса, оценяване и избор на победители

Конкурсът ще протече през следните етапи за всяка една категория:

 • Етап 1 Обявяване и комуникация;
 • Етап 2 Подаване на кандидатури;
 • Етап 3 Оценка, номиниране и гласуване;
 • Етап 4 Обявяване на победители.

Етап 1 Обявяване и комуникация

Конкурсът ще бъде обявен на страницата на Министерството на туризма (MT), както и на специално създания за това интернет сайт. Ще бъде проведена комуникационна и разяснителна кампания, насочена към потенциалните участници, която ще засегне ползите от конкурса, начинът и сроковете за подаване на апликации, подходът за оценка и допълнителна информация за провеждането на наградите, важността на критериите и пълнотата на данните.

Етап 2 Подаване на кандидатури

Подаване на кандидатурите чрез попълване на онлайн въпросници.

Въпросниците са разработени за всяка една от професионалните категории.  На този етап ще бъде извършен предварителен преглед за пълнотата на предоставената информация и консултация/съдействие от страна на представители на МТ за потенциалните кандидати, с цел прецизно попълване на въпросниците.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база на подадената информацията чрез оценка по представените критерии чрез точкова система.

В резултат на получените оценки, ще бъдат селектирани финалистите във всяка категория, събрали най-голям брой точки

При равен резултат на кандидати е възможно броят на финалистите да бъде по-голям.

Етап 3 Оценка и Гласуване

В случай, че е необходимо, на финалистите ще бъдат поискани предвидените доказателства в подкрепа на декларираните от кандидатите данни по отделните критерии.

Финалистите и кратка информация за тях ще бъдат публикувани на страницата на конкурса с цел провеждане на публично онлайн гласуване. Резултатите от онлайн гласуването ще определят крайния победител.

Етап 4 Обявяване на победители

Победителите ще бъдат обявени на специална церемония и ще бъдат публикувани на интернет страницата  на конкурса.

Критерии за оценка

От един IP адрес може да бъде гласувано веднъж за една от номинациите по всяка от категориите на конкурса.

Допустимост на номинациите

Обект/атракция/събитие/услуга и други в отделните категории, който/което е кандидатствал/о и получил/о награда  през предходните две години, не може да кандидатства отново, освен ако няма значителна промяна на предлагания продукт или услуга.