Методология за провеждане на Годишните награди в туризма

Министерство на туризма на Република България

I. Резюме на методологията за провеждане на конкурса

Министерството на туризма (МТ) обявява провеждането на годишни награди за различните участници в туристическата индустрия.

Целта на конкурса е да насърчи развитието на българския туризъм, чрез:

 • Популяризиране на туристиче ските обекти и дестинации;
 • Повишаване на конкуренцията в туризма и качеството на туристическата услуга;
 • Подпомагане на преодоляването на сезонността в туризма, чрез стимулиране на специализирани, устойчиви видове туризъм;
 • Стимулиране на въвеждането на иновативни практики в индустрията, с цел постигане на по-висока ефективност и ефикасност в предлагането на туристическите услуги;
 • Стимулиране на всички заинтересовани страни към активно участие в предоставянето и подобряването на туристическите услуги.

За целите на събитието са обособени 16 категории, в които участниците ще се номинират, критерии за оценка във всяка от съответните категории както и набор от количествени и качествени показатели и измерители, по които ще се изготви оценката. Всеки от елементите на оценката е съобразен с:

 • Мисията и визията на МТ за развитие на туризма;
 • Заложените стратегически цели и приоритети за развитие на бранша;
 • Спецификите на туристическия пазар в България;
 • Глобалните и регионалните тенденции в туристическия сектор;
 • Принципите и ценностите, заложени в Световния кодекс на етиката в туризма.

Конкурсът ще протече през следните фази:

 • Обявяване и комуникация;
 • Подаване на кандидатури;
 • Подбор на кандидати;
 • Оценка, номиниране и гласуване;
 • Обявяване на победители.

Конкурсът ще се проведе в четири групи категории, като за всяка група е предвиден различен процес и методика на оценка.

1.Професионални категории:

 • Туристическа атракция/обект и устойчивост на инвестицията;
 • Туристическо събитие;
 • Духът на България;
 • Специализиран туризъм;
 • Туристическа дестинация;
 • Иновации (иновативно туристическо преживяване, услуга, продукт).

2.Художествени категории:

 • Журналистически материал на тема туризъм в България за 2020 г. в печатна медия;
 • Журналистически материал на тема туризъм в България за 2020 г. в радио;
 • Журналистически материал на тема туризъм в България за 2020 г. в телевизия;
 • Журналистически материал на тема туризъм в България за 2020 г. в онлайн медия;
 • Публикация на тема туризъм в България за 2020 г. в интернет блог.

3.Категории „Община на 2019 г.“:

 • „Община на 2020 г. за планински туризъм“;
 • „Община на 2020 г. за морски туризъм”;
 • „Община на 2020 г. за балнео и спа туризъм”;.
 • „Община на 2020 г. за културно-исторически туризъм”

4.Специална награда:

 • Изборът на българите.

II. Категории на конкурса

Предвижда се конкурсът да се проведе в шестнадесет категории, както следва:

ОПИСАНИЕ

Наградата е предназначена за туристически атракции/обекти, които могат да бъдат посетени в рамките на определено обявено работно време и предлагащи посещения с екскурзовод и други дейности и услуги, като част от цялостната туристическа услуга.

Като туристическа атракция следва да се приема „изкуствено създаден обект с развлекателна цел, предоставящ услуги с познавателна или образователна цел и/или възможности за отдих или забавление“.

В категорията попадат атракции/обекти като музеи, тематични паркове, национални археологически резервати, градини, къщи, крепости и други туристически обекти.

В категорията могат да кандидатстват както атракции/обекти стопанисвани от държавни или общински структури, така и атракции/обекти, които са създадени и се стопанисват от частноправни субекти.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  

За оценка на категорията ще бъдат използвани следните показатели, като техните коефициенти на тежест в крайната оценка са представени в Приложение 2 Карти за оценка:

Икономически показатели

 • Устойчиво управление на атракцията (степен на удовлетвореност на посетителите; повтаряемост на посещенията; устойчивост в, случай на финансиране на атракцията от европейски фондове и международни програми;
 • Инвестиции за устойчиво развитие ( в социални/икономически/екологични дейности;
 • Ръст на приходите през последните 2 години от основна туристическа услуга;
 • Ръст на приходите през последните 2 години от допълнителни услуги;
 • Ръст на посетителите на годишна база;

Обслужване

 • Подход и ценности при обслужване на клиентите;
 • Управление на оплаквания и рекламации;
 • Данни за удовлетвореност на клиентите.

Обучение и развитие на служителите

 • Политика и програми за развитие и мотивация на човешките ресурси;
 • Устойчивост на работните места.

Развитие и подобрения

 • Направени подобрения, преустройства;
 • Нови съоръжения и услуги;
 • Отражение на направените подобрения върху качеството на услуга и бизнеса като цяло;
 • Партньорства и членства в професионални и браншови организации и вериги.

Маркетинг и реклама

 • Описания на целевите групи и пазари и на начина, по който продуктът/ услугата/обектът отговаря на очакванията и изискванията им;
 • Канали за продажба;
 • Дейности за привличане на нови клиенти и/или за задържане и лоялност на клиенти, иновативни маркетингови и рекламни подходи и кампании; маркетинг – микс; мърчандайз;
 • Анализ на постигнатия ефект от маркетинговите дейности върху развитието на атракцията /обекта.

Допълнителни услуги

 • Наличие на обекти/места предлагащи храни и напитки;
 • Предлагани местни/традиционни продукти;
 • Други услуги.

Достъпност

 • Инфраструктура (транспортна достъпност, паркинг, санитарни помещения);
 • Информация за обекта/атракцията (карти, работно време), информационни табели, включително на чужди езици;
 • Достъпност на обекта/атракцията за хора в неравностойно положение (рампи, санитарни помещения, табели с брайл);
 • Допълнителни услуги (услуги и информация на чужди езици осигуряване на специализиран транспорт при нужда).

Устойчиво развитиe

 • Подпомагане на местната икономика: закупуване на продукти/услуги от местни; доставчици, наемане на служители от региона;
 • Управление на околната среда и енергийна ефективност;
 • Връзки и съвместни дейности с местни общности, училища и др.

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Наградата е предназначена за организатори на уникални туристически събития, провеждани в рамките на определен период от време (ден, уикенд, седмица, месец, сезон).

В категорията попадат карнавали, фестивали, чествания, празници и други събития, включително бизнес и научни събития и други форуми, свързани с туризма, които се провеждат по определена програма.

За участие в нея могат да кандидатстват организатори или носители на правата за организиране и провеждане на съответната проява, независимо дали са представители на неправителствения сектор; юридически или физически лица; общини или други.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

За оценка на категорията ще бъдат използвани следните показатели, като техните коефициенти на тежест в крайната оценка са представени в приложение 2 – карти за оценка:

Икономически показатели

 • Ръст на директните приходи (от продажба на билети, ако е приложимо) от събитието през  последните 2години;
 • Ръст на приходи от продажба на допълнителни услуги и продукти по време на събитието;
 • Ръст на брой на посетителите;
 • Ръст на броя участници.

Развитие на събитието

 • Концепция на събитието;
 • Кратка история;
 • Развитие на концепцията чрез таргетиране на посетители, реклама;
 • Направени подобрения и допълнителни съоръжения през последните 2 години
 • Организация включително доброволци;
 • Изключително предложение за продажба (USP).

Иновации, политика за развитие и управление на качеството

 • Конкурентни предимства;
 • Внедрени иновации;
 • Внедрени стандарти и добри практики;
 • Награди и сертификати;

Обслужване

 • Подход и ценности при обслужване на клиентите;
 • Управление на оплаквания и рекламации;
 • Данни за удовлетвореност на клиенти;

Обучение и развитие на служителите

 • Сътрудничество с обучителни организации в областта на туризма;
 • Участие на доброволци.

Маркетинг и реклама

 • Описания на целевите групи и пазари и на начина, по който събитието отговаря на очакванията и изискванията им;
 • Дейности за привличане на нови клиенти и/или за задържане и лоялност на клиенти, иновативни маркетингови и рекламни подходи и кампании, маркетинг – микс и мърчандайз;
 • Анализ на постигнатия ефект от маркетинговите дейности върху развитието на атракцията/обекта.

Допълнителни услуги

 • Наличие на обекти/места предлагащи храни и напитки;
 • Предлагани местни/традиционни продукти;
 • Допълнителни услуги.

Достъпност

 • Инфраструктура (транспортна достъпност, паркинг, ландшафт);
 • Информация за събитието, информационни табели, включително на чужд език;
 • Достъпност на мястото за настаняване за хора в неравностойно положение (рампи, стаи, санитарни помещения, табели с брайлова азбука);
 • Допълнителни услуги (услуги и информация на чужди езици, осигуряване на специализиран транспорт при нужда);

Устойчиво развитие

 • Подпомагане на местната икономика: закупуване на продукти/услуги от местни доставчици, наемане на служители от региона;
 • Управление на околната среда и енергийна ефективност;
 • Публично частно партньорство;
 • Връзка и съвместни дейности с местни общности, училища и др.

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Наградата е насочена към туристически организации, които произвеждат или приготвят висококачествени продукти или предлагат уникални изживявания, използвайки приоритетно местни/локални суровини, ресурси и традиции и които допринасят за дългосрочното устойчиво развитие на местната общност.

В категорията могат да се включват различни представители на туристическата индустрия като производители на типични храни и напитки, предлагащи туристически продукт, места за настаняване, туристически атракции/обекти, туроператори, типични заведения за хранене, винарски изби, занаятчийска работилници и др. Всички участници трябва да предоставят възможност за посещение и/или консумация/дегустация или друг вид опит (например розобер).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  

За оценка на категорията ще бъдат използвани следните показатели, като техните коефициенти на тежест в крайната оценка са представени в приложение 2 – карти за оценка:

История и развитие на организацията

 • Кратка история;
 • Развитие на концепцията чрез таргетиране на посетители, реклама;
 • Описание на предоставяните продукти и услуги и цялостното преживяване, предлагано на туристите.
 • Изключително предложение за продажба (USP).

Иновации, Политика за развитие и управление на качеството

 • Промотиране на местни/уникални продукти, традиции и др.;
 • Внедрени иновации;
 • Конкурентни предимства;
 • Внедрени стандарти и добри практики;
 • Награди и сертификати;

Използване на местни продукти и ресурси

 • Използване на продукти и услуги от местни (в радиус от 50 км) производители / доставчици на услуги;
 • Наемане на местни служители;
 • Спазване / пресъздаване на традиции при реализацията на продукта / услугата (например спазване на традиционни рецепти при изготвяне на меню);
 • Критерии за избор и оценка на доставчици;
 • Система за управление на качеството / проследимост.

Обучение и развитие на служителите

 • Политика и програми за развитие и мотивация на човешките ресурси;
 • Проведени обучения;
 • Сътрудничество с обучителни организации в областта на туризма;
 • Устойчивост на работните места.

Принос в развитието на местната икономика

 • Принос на организацията за развитието на местната икономика;
 • Публично частно партньорство;
 • Връзка и съвместни дейности с местни общности, училища и др.

Маркетинг и реклама

 • Описания на целевите групи и пазари и на начина, по който туристическата организация отговаря на очакванията и изискванията им;
 • Дейности свързани с проучвания на пазарите;
 • Дейности за привличане на нови клиенти и/или за задържане и лоялност на клиенти, иновативни маркетингови и рекламни подходи и кампании; маркетинг – микс;
 • Анализ на постигнатия ефект от маркетинговите дейности върху развитието на атракцията /обекта; разпознаваемост на марката/продукта/услугата.

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Наградата е предназначена за всяка организация, която участва в предлагането и провеждането на специализиран вид туризъм като тур оператори, тур агенти, екскурзоводи, транспортни фирми, туристически комплекси, паркове, места за настаняване и други.

В категорията се включват организации, специализирани във видове туризъм като културно-исторически; балнео, СПА и уелнес; еко и селски; винен и гурме; конгресен и събитиен; голф, приключенски и др.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

За оценка на категорията ще бъдат използвани следните показатели, като техните коефициенти на тежест в крайната оценка са представени в приложение 2 – карти за оценка:

Икономически показатели

 • Ръст на приходите през последните 2 години от продажба на специализирана туристическа услуга;
 • Ръст на посетителите на годишна база.

История и развитие на кандидата

 • Кратка история на организацията;
 • Пълен набор от продукти/услуги предлагани от организацията, придружени с кратко описание;
 • Подобрения и/или промени в бизнеса през последните 2 години;
 • Нови съоръжения и/или услуги;
 • Отражение на направените подобрения върху качеството на услуга и бизнеса като цяло.

Иновации, политика за развитие и управление на качеството

 • Внедрени иновации;
 • Конкурентни предимства;
 • Използване на технологии и информационни системи;
 • Внедрени стандарти и добри практики;
 • Награди и сертификати.

Обслужване

 • Подход и ценности при обслужване на клиентите;
 • Процеси на управление на запитвания, посрещане на клиента, туристическо изживяване и изпращане;
 • Управление на оплаквания и рекламации;
 • Данни за удовлетвореност на клиентите.

Обучение и развитие на служителите

 • Политика и програми за развитие и мотивация на човешките ресурси;
 • Проведени обучения;
 • Сътрудничество с обучителни организации в областта на туризма;
 • Устойчивост на работните места;
 • Стажантски програми.

Маркетинг и реклама

 • Описание на целевите групи и пазари и на начина, по който продуктът/ услугата отговаря на очакванията и изискванията им;
 • Дейности, свързани с проучвания на пазарите;
 • Дейности за привличане на нови клиенти и/или за задържане и лоялност на клиенти, иновативни маркетингови и рекламни подходи и кампании, маркетинг – микс и мърчандайз;
 • Анализ на постигнатия ефект от маркетинговите дейности върху развитието на продукта.

Допълнителни услуги

 • Предлагани местни/традиционни продукти;
 • Допълнителни услуги.

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Категорията е предназначени за туристически дестинации, предлагащи общи туристически продукти или маршрути с обща стратегия, като могат да участват общини, групи от общини, организации/асоциации на общини и туристически сдружения, свързани с формиране на общи и/или регионални туристически продукти и осъществяване на общ и/или регионален маркетинг.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

За оценка на категорията ще бъдат използвани следните показатели, като техните коефициенти на тежест в крайната оценка са представени в приложение 2 – карти за оценка:

Управление

 • Стратегия за устойчиво развитие – наличие на разработена и внедрена стратегия, която е комуникирана и е на разположение на заинтересованите страни, включва заложените дългосрочни цели за развитие и начина за постигането им, аспекти на управлението на околната среда, на качеството, на здравето и безопасността, както и културни и естетически аспекти и е разработена с участието на представители на обществото и различни браншови структури.
 • Управление на дестинацията – изградена функционираща структура, отговаряща за управление и развитие на туризма с участието на публичния и частния сектор;
 • Управление на сезонността – дестинацията отделя ресурси за ограничаване на сезонните вариации, балансиране на нуждите на местната икономика и общност като цяло и идентифициране на възможности за целогодишно развитие на туризма;
 • Регистър на туристическите ресурси и активи;
 • Достъпност – достъпност на съоръжения, атракции, места за хранене и настаняване за хора с увреждания и хора със специфични нужди;
 • Удовлетвореност на клиента – разработени канали и система за получаване на обратна връзка за удовлетвореността на посетителите и предприети действия за повишаване на удовлетвореността;
 • Сигурност;

Маркетинг и реклама

 • Описания на целевите групи и пазари и на начина, по който дестинацията отговаря на нуждите и очакванията;
 • Дейности за привличане на нови клиенти и/или за задържане и лоялност на клиенти, иновативни маркетингови и рекламни подходи и кампании, маркетинг – микс и мърчандайз;
 • Анализ на постигнатия ефект от маркетинговите дейности върху развитието на дестинацията.

Икономически критерии

 • Ръст на приходите от туризъм;
 • Ръст на броя посетители;
 • Възможности за професионално развитие, разкритие на нови работни места;
 • Публично участие – осигурено е участие на широката общественост при планиране на развитието на дестинацията и вземането на решения;
 • Информираност – редовни информационни кампании за ползите от развитието на туризма и възможностите за устойчиво развитие чрез туризъм;
 • Подкрепа за развитието на общността – система/подходи/методи за насърчаване на предприятията, посетителите и обществото като цяло да допринасят за развитието на дестинацията;
 • Насърчаване на местни производители / предприятия / занаятчии.

Критерии за опазване на културно – историческото наследство

 • Защита на туристическите обекти – политика и система за оценка, консервация, реставрация и рехабилитация на природни и културно-исторически обекти;
 • Управление на посетителите – планирането на капацитета на туристическите обекти се осъществява при отчитане на необходимостта от защита на природните и културни туристически ресурси. Установени са правила за поведение на посетителите на чувствителни обекти;
 • Защита на културно – историческото наследство – наличие на нормативни правила и ограничения за търговия и излагане на исторически и археологически артефакти;
 • Традиции – наличие на политики и механизми за насърчаване запазването на локални традиции и популяризирането им чрез специализирани туристически продукти.

Екологични критерии

 • Рискове за околната среда – дестинацията е идентифицирала рисковете за околната среда и е внедрила система за тяхното управление;
 • Защита на застрашени екологични обекти – внедрени механизми/система за мониторинг на въздействието на туристическите дейности върху околната среда включително по отношение на защита на хабитати, растителни и животински видове;
 • Транспорт – дестинацията има внедрени механизми/система за насърчаване на използването на екологично чисти транспортни средства включително вело и пешеходни алеи.

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ
Наградата е насочена към иновативни подходи, услуги, продукти, технологични решения, концепции.

Категорията е широкообхватна и в нея могат да се включват различни представители на туристическата индустрия с различни видове иновации като например, но не само:

 • Start – up компании;
 • Иновативни туристически продукти;
 • Иновативни маркетингови подходи;
 • Технологични иновации;
 • Иновативни подходи за обслужване на клиенти или за сътрудничество с местни общности;
 • Иновативни туристически анимации;
 • Иновативни начини за популяризиране или представяне на даден туристически обект/атракция или дестинация.
 • Други иновации във връзка с туристическата индустрия.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

За оценка на категорията ще бъдат използвани следните показатели, като техните коефициенти на тежест в крайната оценка са представени в приложение 2 – карти за оценка:

Концепция и описание на иновацията

 • Кратка история;
 • Описание;
 • Цели;
 • Развитие на концепцията чрез таргетиране на посетители/ клиенти, реклама.

Степен на иновация

 • Степен на иновацията по отношение на аналози – виж таблица в приложение 1.

Сравнение с показатели на алтернативни решения;

 • Виж таблица в приложение 1.

Ефект на иновацията

 • Ефект върху развитието и предлагането на туристическата услуга/продукт;
 • Икономически ефект от въвеждането на иновацията.

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Наградата е предназначена за общини, в качеството им на представители на всички населени места и селищни образувания, които са разположени на тяхна територия.

Като община за планински туризъм следва да се приема всяка община, на територията, на чиито населени места и селищни образувания се развива устойчив планински туризъм, в т. ч. ски, ски бягане, сноуборд, еко, планинско колоездене, приключенски, пешеходен и други, практикувани в планински условия.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  

За оценка на категорията ще бъдат използвани следните показатели, като техните коефициенти на тежест в крайната оценка са представени в приложение 2 – карти за оценка:

Икономически показатели

 • Ръст на приходите от туризъм през последните 2 години;
 • Ръст на приходите от събран туристически данък за последните 2 години;
 • Ръст на броя туристи през нисък сезон;
 • Ръст на броя туристи през висок сезон;
 • Усвоени средства по оперативни програми за завършени проекти в областта на планинския туризъм и възможности за последващото им финансиране;
 • Привлечени/извършени (от общината или от частен инвеститор) нови инвестиции в туристическата инфраструктура обслужваща планинския туризъм в т. ч. съоръжения за ски туризъм , еко пътеки, места за отдих в планината, места за настаняване и други.

Управление  

 • Стратегия за устойчиво развитие на туризма с фокус върху планинския туризъм – разработена и внедрена стратегия, която е комуникирана със заинтересованите страни, включва заложените дългосрочни цели за развитие и начина за постигането им, аспекти на управлението на околната среда, на качеството, на здравето и безопасността, както и културни и естетически аспекти и е разработена с участието на представители на обществото и различни браншови структури.
 • Ежегодно разработване и приемане на Програмата за развитие на туризма във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и изготвяне и приемане на отчет за изпълнението й.
 • Участие на общината в различни обществени организации (сдружения, асоциации и др.) в областта на туризма.
 • Сигурност;

Маркетинг и реклама

 • Наличие на функциониращ туристически информационни центрове в общината
 • Провеждане на събития за насърчаване на планинския туризъм (фестивали, изложения, концерти и др.)
 • Дейности на общината за привличане на туристи през всички сезони и намаляване на сезонността (маркетингови кампании, рекламни подходи и др.)

Достъпност

 • Инфраструктура (транспортна достъпност, паркинги и др.);
 • Достъпна информация за всички населени места и селищни образования на територията на общината (карти, работно време), информационни табели, включително на чужди езици;
 • Достъпност за хора в неравностойно положение;

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Наградата е предназначена за общини, в качеството им на представители на всички населени места и селищни образувания, които са разположени на тяхна територия.

Като община за морски туризъм следва да се приема всяка община, която е разположена на морския бряг и на територията на чиито населени места и селищни образувания активно се развива устойчив морски туризъм.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  

За оценка на категорията ще бъдат използвани следните показатели, като техните коефициенти на тежест в крайната оценка са представени в приложение 2 – карти за оценка:

Икономически показатели

 • Ръст на приходите от туризъм през последните 2 години;
 • Ръст на приходите от събран туристически данък за последните 2 години;
 • Ръст на броя туристи през нисък сезон;
 • Ръст на броя туристи през висок сезон;
 • Усвоени средства по оперативни програми за завършени проекти в областта на морския туризъм и възможности за последващото им финансиране;
 • Привлечени/извършени (от общината или от частен инвеститор) нови инвестиции в туристическата инфраструктура (в т.ч. атракции, места за настаняване, осигуряване на достъпност и др.)  обслужваща морския туризъм;
 • Цени на плажните принадлежности, разположени на плажовете на територията на общината.

Управление  

 • Стратегия за устойчиво развитие на туризма с фокус върху морския туризъм – разработена и внедрена стратегия, която е комуникирана със заинтересованите страни, включва заложените дългосрочни цели за развитие и начина за постигането им, аспекти на управлението на околната среда, на качеството, на здравето и безопасността, както и културни и естетически аспекти и е разработена с участието на представители на обществото и различни браншови структури.
 • Ежегодно разработване и приемане на Програмата за развитие на туризма във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и изготвяне и приемане на отчет за изпълнението й.
 • Участие на общината в различни обществени организации (сдружения, асоциации и др.) в областта на туризма.
 • Сигурност;

Маркетинг и реклама

 • Наличие на туристически информационни центрове в общината
 • Провеждане на събития за насърчаване на морския туризъм (фестивали, изложения, концерти и др.)
 • Дейности на общината за привличане на туристи през всички сезони и намаляване на сезонността (маркетингови кампании, рекламни подходи и др.)

Достъпност

 • Инфраструктура (транспортна достъпност, паркинги и др.);
 • Достъпна информация за всички населени места и селищни образования на територията на общината (карти, работно време), информационни табели, включително на чужди езици;
 • Достъпност за хора в неравностойно положение;

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Наградата е предназначена за общини, в качеството им на представители на всички населени места и селищни образувания, които са разположени на тяхна територия.

Като община за балнео и СПА туризъм се приема всяка община, на чиято територия се предоставят балнео и СПА туристически услуги.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  

За оценка на категорията ще бъдат използвани следните показатели, като техните коефициенти на тежест в крайната оценка са представени в приложение 2 – карти за оценка:

Икономически показатели

 • Ръст на приходите от туризъм през последните 2 години;
 • Ръст на приходите от събран туристически данък за последните 2 години;
 • Ръст на броя туристи на целогодишна база;
 • Усвоени средства по оперативни програми за завършени проекти в областта на балнео и СПА туризма и възможности за последващото им финансиране;
 • Привлечени/извършени (от общината или от частен инвеститор) нови инвестиции в туристическата инфраструктура ( в т.ч. атракции, места за настаняване, СПА, балнео и таласотерапечтични центрове, осигуряване на достъпност и др.), обслужваща балнео и СПА туризма.

Управление                   

 • Стратегия за устойчиво развитие на туризма с фокус върху балнео и СПА туризма – разработена и внедрена стратегия, която е комуникирана със заинтересованите страни, включва заложените дългосрочни цели за развитие и начина за постигането им, аспекти на управлението на околната среда, на качеството, на здравето и безопасността, както и културни и естетически аспекти и е разработена с участието на представители на обществото и различни браншови структури;
 • Ежегодно разработване и приемане на Програмата за развитие на туризма във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и изготвяне и приемане на отчет за изпълнението й;
 • Участие на общината в различни обществени организации (сдружения, асоциации и др.) в областта на туризма;
 • Наличие на сертифицирани центрове по Наредбата за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“, както и притежаващи доброволни сертификати за балнео и СПА туризъм от организации или органи на национално, европейско и световно ниво;
 • Ефективно и екологосъобразно използване на минералните извори на територията на общината;
 • Сигурност.

Маркетинг и реклама

 • Наличие на функциониращи туристически информационни центрове в общината
 • Маркетингови и рекламни подходи на общината за утвърждаването й като балнео и СПА дестинация;
 • Разнообразие на предлаганите балнео и СПА услуги в общината;

Достъпност

 • Инфраструктура (транспортна достъпност, паркинги и др.);
 • Достъпна информация за всички населени места и селищни образования на територията на общината (карти, работно време), информационни табели, включително на чужди езици;
 • Достъпност за хора с увреждания;

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Наградата е предназначена за общини, в качеството им на представители на всички населени места и селищни образувания, които са разположени на тяхна територия.

Като община за културно-исторически туризъм следва да се приема всяка община, на чиято територия са разположени културно-исторически атракции/ценности, за които общината полага съответната грижа и осигурява достъпността до тях.

В категорията право да кандидатстват имат всички общини, които развиват устойчив културно-исторически туризъм.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  

За оценка на категорията ще бъдат използвани следните показатели, като техните коефициенти на тежест в крайната оценка са представени в приложение 2 – карти за оценка:

Икономически показатели

 • Ръст на приходите от туризъм през последните 2 години (в т.ч. приходите от културно-историческите атракции);
 • Ръст на приходите от събран туристически данък за последните 2 години;
 • Ръст на посетителите на годишна база;
 • Усвоени средства по оперативни програми за завършени проекти в областта на културно-историческия туризъм и възможности за последващото им финансиране;
 • Средства за поддържане, консервация, рехабилитация и реставрация на културно-исторически атракции, предвидени в общинския бюджет за последните 2 години.
 • Привлечени/извършени (от общината или от частен инвеститор) нови инвестиции в туристическата инфраструктура обслужваща културно-историческите атракции.

Управление  

 • Стратегия за устойчиво развитие на туризма с фокус върху културно-историческия туризъм – разработена и внедрена стратегия, която е комуникирана със заинтересованите страни, включва заложените дългосрочни цели за развитие и начина за постигането им, аспекти на управлението на околната среда, на качеството, на здравето и безопасността, както и културни и естетически аспекти и е разработена с участието на представители на обществото и различни браншови структури.
 • Ежегодно разработване и приемане на Програмата за развитие на туризма във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и изготвяне и приемане на отчет за изпълнението й.
 • Участие на общината в различни обществени организации (сдружения, асоциации и др.) в областта на туризма.
 • Политика и дейности по отношение на опазване на културно-историческото наследство;
 • Създадени органи за управление на отделните културно-исторически атракции;
 • Сигурност.

Маркетинг и реклама

 • Наличие на функциониращи туристически информационни центрове в общината;
 • Кампании за популяризиран на културно-историческото наследство;

Достъпност

 • Инфраструктура (транспортна достъпност, паркинги и др.);
 • Достъпна информация за всички населени места и селищни образования на територията на общината (карти, работно време), информационни табели, включително на чужди езици;
 • Достъпност за хора с увреждания;

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Категорията е предназначена за журналисти, които са разработили и разработват материали, свързани с туризма в България в печатни издания. За участие в конкурса може да кандидатства всеки журналист, който е публикувал материал в печатна национална или регионална медия през 2017 г. Материалът следва да е свързан с развитието и/или популяризирането на възможностите за туризъм в България или за насърчаване развитието на туристическия сектор в страната. За участие в конкурса има право да кандидатства по един представител от печатна медия. При подаване на предложение от повече от един представител от една печатна медия, предимство има този, който има действащ договор с изданието към датата на подаване на апликацията. При равни други условия, предимство има номинацията, която е подадена първа.

Журналистите кандидатстват със сканирана страница или страници от броя, в който е публикуван техния материал или друг формат, който визуализира как е изглеждал материалът във вида, който е бил публикуван.

При подаване на своята кандидатура журналистът попълва задължителна форма за кандидатстване и прилага декларация за съгласие за участие в конкурса.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Всички подадени кандидатури се публикуват на интернет сайта на Годишните награди в областта на туризма, като всеки потребител може да прочете материалите и да гласува за посочения от него фаворит. Събралият най-много гласове текст получава наградата за „Материал на тема туризъм в България за 2019 г. в печатна медия“.

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Категорията е предназначена за журналисти, които са разработили и разработват радио материали, свързани с туризма в България. За участие в конкурса може да кандидатства всеки репортер, чийто радио репортаж, радио материал или радио предаване е било излъчено на честотата на национално или регионално радио през 2017 г. Материалът следва да е свързан с развитието и/или популяризирането на възможностите за туризъм в България или за насърчаване развитието на туристическия сектор в страната. За участие в конкурса има право да кандидатства по един представител от всяко радио. При подаване на предложение от повече от един представител от едно радио, предимство има този, който има действащ договор с медията към датата на подаване на апликацията. При равни други условия, предимство има номинацията, която е подадена първа.

Журналистите кандидатстват като прикачат аудио файл с дължина до 15 минути през интернет сайта на конкурса.

При подаване на своята кандидатура журналистът попълва задължителна форма за кандидатстване и прилага декларира за съгласие за участие в конкурса и разпространение през сайта на неговия радио материал.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Всички подадени кандидатури се публикуват на интернет сайта на Годишните награди в областта на туризма, като всеки потребител може да прослуша получените материали и да гласува за посочения от него фаворит. Събралият най-много гласове материал получава наградата за „Материал на тема туризъм в България за 2019 г. в радио

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Категорията е предназначена за журналисти, които са разработили и разработват материали, свързани с туризма в България в телевизии. За участие в конкурса може да кандидатства всеки репортер, чийто телевизионен репортаж, материал или филм е бил излъчен в национална или регионална телевизия през 2017 г. Той следва да е свързан с развитието и/или популяризирането на възможностите за туризъм в България или с насърчаване развитието на туристическия сектор в страната. За участие в конкурса има право да кандидатства по един представител от телевизия. При подаване на предложение от повече от един представител от една телевизия, предимство има този, който има действащ договор с медията към датата на подаване на апликацията. При равни други условия, предимство има номинацията, която е подадена първа.

Журналистите кандидатстват като прикачат видео файл с дължина до 30 минути през интернет сайта на конкурса.

При подаване на своята кандидатура журналистът попълва задължителна форма за кандидатстване и прилага декларация за съгласие за участие в конкурса и разпространение през сайта на неговия видео материал.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Всички подадени кандидатури се публикуват на интернет сайта на Годишните награди в областта на туризма, като всеки потребител може да изгледа получените видео материали и да гласува за посочения от него фаворит. Събралият най-много гласове материал получава наградата за „Материал на тема туризъм в България за 2019 г. в телевизия“.

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Категорията е предназначена за журналисти, които са разработили и разработват материали, свързани с туризма в България в онлайн медии (информационни сайтове, информационни агенции и др.). За участие в конкурса може да кандидатства всеки журналист, чийто материал е бил публикуван в интернет сайт през 2017 г. Той следва да е свързан с развитието и/или популяризирането на възможностите за туризъм в България или за насърчаване развитието на туристическия сектор в страната. За участие в конкурса има право да кандидатства по един представител от онлайн медия. При подаване на предложение от повече от един представител от един интернет сайт, предимство има този, който има действащ договор с медията към датата на подаване на апликацията. При равни други условия, предимство има номинацията, която е подадена първа.

Журналистите кандидатстват като прикачат линк от публикувания материал през интернет сайта на конкурса.

При подаване на своята кандидатура журналистът попълва задължителна форма за кандидатстване и прилага декларира за съгласие за участие в конкурса и разпространение през сайта на неговия материал. С подаването на апликацията се декларира и съгласие организаторите да публикуват целия или откъс от посочения материал, с който всеки потребител може да се запознае, както и снимките към него.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Всички подадени кандидатури се публикуват на интернет сайта на Годишните награди в областта на туризма, като всеки потребител може да прочете получения материал и да гласува за посочения от него фаворит. Събралият най-много гласове материал получава наградата за „Материал на тема туризъм в България за 2019 г. в онлайн медия“.

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Категорията е предназначена за блогъри, които са разработили и разработват материали свързани с туризма в България. За участие в конкурса може да кандидатства всеки блогър, чийто материал е бил публикуван в собствен блог през 2017 г. Той следва да е свързан с развитието и/или популяризирането на възможностите за туризъм в България или за насърчаване развитието на туристическия сектор в страната.

Авторите кандидатстват като прикачат линк от публикувания материал през интернет сайта на конкурса.

При подаване на своята кандидатура блогърът попълва задължителна форма за кандидатстване и прилага декларация за съгласие за участие в конкурса и разпространение през сайта на неговия материал. С подаването на апликацията се декларира и съгласие организаторите да публикуват целия или откъс от посочения материал, с който всеки потребител може да се запознае, както и снимките към него.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Всички подадени кандидатури се публикуват на интернет сайта на Годишните награди в областта на туризма, като всеки потребител може да прочете получения материал и да гласува за посочения от него фаворит. Събралият най-много гласове материал получава наградата за „Материал на тема туризъм в България за 2017 г. в интернет блог“.

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

ОПИСАНИЕ

Целта на категорията е да отличи най-посещаваните и най-обичани от българските туристи обекти.

Категорията обхваща следните подкатегории:

 • „100-те национални туристически обекта“;
 • „50-те малко-познати туристически обекта“ в България.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Всеки потребител може да гласува, за един от публикуваните обекти на страницата на конкурса. Ако най-предпочитаният обект не попада в нито един от посочените от организаторите туристически обекти, потребителите могат да гласуват със свободен текст за прозиволно избран обект. Всеки от обектите, който събере минимум 10 гласа, автоматично се включва като един от посочените в  платформата и се съревновава на равно с всички останали.

Публично онлайн гласуване за финалистите от категорията

III. Етапи на конкурса, оценяване и избор на победители

Конкурсът ще протече през следните етапи за всяка една категория:

 • Етап 1 Обявяване и комуникация;
 • Етап 2 Подаване на кандидатури;
 • Етап 3 Подбор на кандидатите;
 • Етап 4 Оценка, номиниране и гласуване;
 • Етап 5 Обявяване на победители.

Поради естеството на отделните групи категории е необходим различен подход към всеки етап, както следва:

1.ПРОФЕСИОНАЛНИ КАТЕГОРИИ

Етап 1 Обявяване и комуникация

Конкурсът ще бъде обявен на страницата на Министерството на туризма (MT), както и на специално създания за това интернет сайт. Ще бъде проведена комуникационна и разяснителна кампания, насочена към потенциалните участници, която ще засегне ползите от конкурса, начинът и сроковете за подаване на апликации, подходът за оценка и допълнителна информация за провеждането на наградите, важността на критериите и пълнотата на данните.

Етап 2 Подаване на кандидатури

Подаване на кандидатурите чрез попълване на онлайн въпросници.

Въпросниците са разработени за всяка една от професионалните категории (виж приложение 1).  На този етап ще бъде извършен предварителен преглед за пълнотата на предоставената информация и консултация/съдействие от страна на представители на МТ за потенциалните кандидати, с цел прецизно попълване на въпросниците.

Етап 3 Подбор на кандидати

Кандидатите ще бъдат оценявани на база на подадената информацията чрез карти за оценка (приложение 2) от експертна комисия и чрез оценъчна скала:

В резултат на получените оценки, ще бъдат селектирани финалистите във всяка категория. Предвижда се броят на финалисти в отделните категории да бъде, както следва:

 • 10 финалисти за категориите „Туристическа атракция/обект и устойчивост на инвестицията“, „Туристическо събитие“, „Духът на България“ и „Специализиран туризъм“;
 • 6 финалисти за категориите „Туристическа дестинация“ и „Иновации“;
 • Допуснатите до участие кандидати в художествените категории;
 • Описаните обекти в категорията „Изборът на българите‘‘.

При равен резултат на кандидати е възможно броят на финалистите да бъде по-голям.

Етап 4 Оценка и Гласуване

В случай, че е необходимо, на финалистите ще бъдат поискани предвидените доказателства в подкрепа на декларираните от кандидатите данни по отделните критерии.

В рамките на този етап се предвижда експертна оценка, след което ще започне онлайн гласуване.

Предоставените доказателства ще бъдат обект на оценка от страна на комисията, като всеки кандидат че бъде оценяван от минимум двама експерти чрез карти за оценка, използвани по време на етап 3. За различните показатели, в отделните категории ще се прилагат различни коефициенти на тежест (вж. приложение 2). В случай на разлика в експертната оценка от повече от 20%, се предвижда оценка от страна на трети експерт, като крайният резултат се формира като средна аритметична оценка от трите оценки.

Финалистите и кратка информация за тях ще бъдат публикувани на страницата на на конкурса с цел провеждане на публично онлайн гласуване. Резултатите от онлайн гласуването ще определят крайния победител.

Етап 5 Обявяване на победители

Победителите ще бъдат обявени на специална церемония и ще бъдат публикувани на интернет страницата  на конкурса.

2.ХУДОЖЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ

Всички подадени и допуснати за участие кандидатури се публикуват на интернет сайта на конкурса, като всеки потребител има право да гласува онлайн. Събралият най-много гласове от всяка категория ще бъде награден на специална церемония и ще бъде публикуван на интернет сайта на конкурса.

3.ОБЩИНА НА ГОДИНАТА

Етап 1 Обявяване и комуникация

Конкурсът ще бъде обявен на страницата на конкурса, като в отделна секция ще бъдат публикувани както критериите за участие, така и необходимите документи за всяка една категория. Ще бъде проведена комуникационна и разяснителна кампания, насочена към потенциалните участници, която ще засегне ползите от конкурса, начинът и сроковете за подаване на апликации, подходът за оценка и допълнителна информация за провеждането на наградите, важността на критериите и пълнотата на данните.

Етап 2 Подаване на кандидатури

Подаване на кандидатурите, чрез попълване на онлайн въпросници.

Въпросниците са разработени за всяка една от категориите (вж. приложение 1). На този етап ще бъде извършен предварителeн преглед за пълнота на предоставената информация и консултация/съдействие от страна на представители на МТ за потенциалните кандидати, с цел прецизно попълване на въпросниците.

Етап 3 Подбор на кандидати

Кандидатите ще бъдат оценявани на база на подадената информацията чрез карти за оценка (вж. приложение 2) от експертна комисия и чрез оценъчна скала:

В резултат на получените оценки, ще бъдат селектирани финалистите във всяка категория. Предвижда се броят на финалисти в отделните категории да бъде както следва:

 • 6 финалиста за категорията „Община на 2019 г. за планински туризъм“;
 • 6 финалиста за категорията „Община на 2019 г. за морски туризъм”;
 • 6 финалиста за категорията „Община на 2019 г. за балнео и спа туризъм”;
 • 6 финалиста за категорията „Община на 2019 г. за културно-исторически туризъм”.

При равен резултат на кандидати е възможно броят на финалистите да бъде по-голям.

Етап 4 Оценка и Гласуване

На финалистите ще могат да бъдат поискани предвидените доказателства в подкрепа на декларираните от кандидатите данни по отделните критерии.

В рамките на този етап се предвижда експертна оценка и онлайн гласуване.

Предоставените доказателства ще бъдат обект на оценка от страна на комисия, като всеки кандидат ще бъде оценяван от минимум двама експерти чрезкарти за оценка, използвани по време на етап 3. За различните показатели, в отделните категории ще се прилагат различни коефициенти на тежест (вж. приложение 2) В случай на разлика в експертната оценка от повече от 20%, се предвижда оценка от страна на трети експерт, като крайният резултат се формира като средна аритметична оценка от трите оценки.

Финалистите и кратка информация за тях ще бъдат публикувани на страницата на конкурса с цел провеждане на публично онлайн гласуване. Резултатите от онлайн гласуването ще определят крайния победител.

Етап 5 Обявявене на победители

Победителите ще бъдат обявени на специална церемония и ще бъдат публикувани на страницата на конкурса.

4.ИЗБОРЪТ НА БЪЛГАРИТЕ

Етап 1 Номиниране

На страницата на конкурса е публикуван пълния списък на 100-те национални туристически обекти на Българския туристически съюз (във вида, в който са публикувани на официалния им интернет сайт и разпространявани в издаваните от тях информационни материали) и 50-те малко познати туристически обекти, посочени от експерти и местната власт, в рамките на проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм“, договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11 . Всеки потребител може да гласува за един от включените обекти. В случай, че не желае да подкрепи нито един от предварително посочените от Министерството на туризма, потребителят има право да посочи в свободен текст един допълнителен обект. Всеки обект, който събере минимум 10 гласа, автоматично бива включен в предварително зададения списък и участва наравно с всички останали за получаване на наградата.

Етап 2 Обявяване на победители

Победителят ще бъде обявен на специална церемония и ще бъде публикуван на страницата на конкурса.